Mr.Sales ver3.2.3 phát hành

2014年04月16日

Phiên bản lên kinh doanh-kun.
MAP là nặng, trong một số lĩnh vực, nó đã không làm việc rời khỏi quảng trường của một mô hình lưới.
Tôi đã cải thiện nó.
MAP sẽ di chuyển giòn.
Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.
Trong thực tế, kinh doanh-kun, cũng có thể được sử dụng để quản lý các bạn bè, người bạn cũ bày tỏ quan tâm như một công cụ.
Tôi cũng sử dụng chúng tôi như vậy.
Trong đó cách bằng mọi cách, vì vậy khách hàng có thể gửi một cuộc sống phong phú …
Bởi vì nó là một công ty nhỏ, chúng tôi sẽ đi một chút tại một thời điểm trong tương lai
Cảm ơn bạn đã hướng dẫn của bạn
tomodati