không được phân loại

14/10/10 không được phân loại

สนับสนุน iOS8 iPhone5S

กลายเป็น iOS8 มันได้ออกรุ่นแก้ไข แต่ปัญหาคือเราได้เกิดขึ้น แต่ใน iPhone5S โดยไม่ต้องอัพเกรดเป็น 1) iOS8 ถ้าเป็・・・