tin tức

14/04/16 tin tức

Mr.Sales ver3.2.3 phát hành

Phiên bản lên kinh doanh-kun. MAP là nặng, trong một số lĩnh vực, nó đã không làm việc rời khỏi quảng trường c・・・

14/04/15 tin tức

HP đổi mới

Tôi có rất phiền phức của bạn. Tôi đổi mới trang WEB. Bất cứ lúc nào, tôi cũng sẽ thay đổi liên kết của ứng dụ・・・